De uitdagingen voor Horstkamp op een rij

Regelmatig krijgen we vragen waarom het zo lang duurt voordat het ontwerp voor de nieuwe wijk Horstkamp af is. Ook willen mensen graag weten wanneer er eindelijk woningen gebouwd kunnen worden. Graag leggen we uit waar we in het geval van Horstkamp tegenaan lopen.

Uitkijkend over de toekomstige locatie

Wethouder Sneevliet hoopt dat er snel gebouwd kan worden

Wat is de stand van zaken?

Op 24 oktober 2023 is er een gebiedsatelier gehouden in Het Oostenlicht. Die avond is het voorlopig ontwerp van de wijk gepresenteerd is. Belangstellenden hebben hun zorgen en suggesties op dit ontwerp meegegeven. In de nieuwsbrief van december is daarvan een overzicht gepubliceerd.

Waarom wordt het plan nu aangepast?

Met de inbreng uit het gebiedsatelier werken we op dit moment verder aan het ontwerp voor de wijk. In samenspraak met de betrokken projectontwikkelaars leggen we de exacte verkaveling van het plangebied en de te bouwen typen woningen vast.

Daarnaast is verkeer een thema. In overleg met een adviesbureau zoeken we naar een veilige verkeersaansluiting op de Oostelijke rondweg. Ook flora en fauna in en om het gebied spelen een rol. Uit onderzoek is gebleken dat er een steenuil aan de rand van het gebied nestelt. Een deel van het plangebied is onderdeel van het foerageergebied (jagen, rusten en eten) van deze steenuil. Op basis van Europese regelgeving moeten we onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het leefgebied te compenseren of te optimaliseren. Hiervoor zijn gesprekken met de provincie gaande.

En dan hebben we nog te maken met de stikstofregels. Zowel het toevoegen van de woningen als de bouwwerkzaamheden moeten voldoen aan alle normen. Er is inmiddels berekend dat er niet veel marge is. Bouwen we minder of meer woningen? Dat zou net het verschil kunnen maken? Maar daardoor moeten we opnieuw gaan rekenen. Het plan moet immers wel betaalbaar zijn.

Dat rekenen en tekenen neemt door alle bijkomende gevolgen veel tijd in beslag. Uiteindelijk moeten het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad, maar ook de ontwikkelende partijen (grondeigenaren) kunnen instemmen met de plannen.

De Horstkamp nieuwsbrief

Het laatste nieuws direct in uw inbox


De haven van Elburg
De haven van Elburg